HMS på alvor

I Kai og Anlegg Entreprenør er vi fokusert på kvalitetssikring og helse, miljø og sikkerhet. Vi brenner for å være en tryggest mulig arbeidsplass, og tar derfor KS- og HMS-arbeidet på alvor helt fra planleggingsstadiet til ferdigstillelse av et prosjekt.

Regler og gode rutiner

Vi har en dedikert og høyt kvalifisert HR avdeling som er øverste ansvarlig for KS og HMS på alle våre prosjekter, og som jobber med arbeidsmiljøet og sikkerheten til våre medarbeidere daglig.

Personalsjef Anne Reinsnes i Kronsteingruppen har sammen med prosjektleder ansvaret for å utarbeide en KS og HMS plan for alle prosjekter. Det foretas jevnlig risikoanalyser, og HR har også en aktiv rolle i oppfølgingen. Anne har over 16 års erfaring med HMS arbeid i bygge- og offshorenæringen, og utstrakt erfaring som HMS leder fra en rekke større prosjekter.

HMS-kultur

Forskning viser at det er menneskelig atferd som er den aller viktigste enkeltårsaken til ulykker. Dette gjelder for alle næringer (James Reason, 1997).

Derfor er det i tillegg til gode regler og rutiner viktig å opparbeide seg en god HMS-kultur. Det vil si et felles sett med verdier, normer og holdninger knyttet til HMS som preger en bedrift og dens medarbeidere, og påvirker deres adferd. Sagt på en annen måte; det er vår felles oppfatning om hva som er smart, korrekt eller dumt å gjøre i tilknytning til helse, miljø og sikkerhet.

Denne kulturen er noe vi arbeider aktivt med. Vi etterstreber å gjøre det klart for alle våre medarbeidere at de skal ha fokus på både egen og andres sikkerhet, og aldri ta unødvendige risikoer. Hos oss skal det være lov å gripe inn eller korrigere om man ser at noe blir gjort feil, og vi skal alltid ta vare på hverandre.

Gjennomsiktighet

Vi etterstreber full gjennomsiktighet ovenfor våre oppdragsgivere når det kommer til KS og HMS. Vi har det som faste agendapunkter i våre prosjektmøter.

Bygg og anlegg er blant næringene med flest antall rapporterte arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall (Arbeidstilsynet, 2019). Vi vet at vi jobber i en risikofylt bransje, og vi tar derfor KS- og HMS arbeidet på største alvor, hver dag.